— VNÚTORNÝ PORIADOK  —

1) Každý rybár resp. návštevník objektu jazera je povinný osobne oznámiť správcovi každý príchod a odchod do/z objektu jazera.

2) Každý rybár resp. návštevník sa môže zdržovať v objekte jazera len pri dodržiavaní tohto Prevádzkového poriadku, na základe správcom vydanej a uhradenej Povolenky a so súhlasom správcu jazera.

3) Vodiť psov do objektu jazera je zakázané.

4) Pri odchode z objektu jazera je rybár povinný odovzdať správcovi čisté lovné miesto.

5) Povolenia sa vydávajú len pre športový rybolov rybára alebo rekreáciu sprievodnej osoby rybára.

6) Platným Povolením na športový rybolov alebo návštevníka na rekreáciu - sprievodnej osoby rybára je Príjmový pokladničný doklad Majer - Miloslavov s.r.o. , na ktorom je uvedené : - meno rybára/ návštevníka, výška poplatku za Povolenie s DPH, dĺžka predplateného času na rybolov ( napr.1 dochádzka=12 hodín t.j. 1 začínajúci deň 7,00 hod. alebo 1 začínajúca noc 19,00 hod., ) neskorší príchod nezlavňuje cenu Povolenky, podpis príjemcu poplatku za POVOLENKU - správca jazera.

7) Povolenky na rybolov sú platné len v príslušnom roku vydania, pre 1 rybára s vybavením do troch 3 udíc, sú neprenosné na inú osobu.

8) Povolenie pre rybolov je právoplatné výhradne pre športový rybolov spôsob chyť a pusť.

9) Doba lovenia rýb je od 1.4. do 31.10. bežného roka, ak nie je dohodnuté inak.

10) Objekt jazera je otvorený každý sviatok, soboty a nedele, v čase od 7,00 do 19, 00 hod., pokiaľ nie je dohodnuté inak a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto dobu meniť.

11) Rybár loví ryby, len z vyhradených lovných miest, miesto lovu je dohodnuté so správcom. Rezervácia miesta lovu je možná.

12) Povinné používanie:jednoháčiky bez protihrotov, dezinfekčný prostriedok, veľký podberák, mokrú podložku pod rybu.

13) Vodná plocha nie je verejným kúpaliskom.

14) Zakladať ohnisko, alebo iný zdroj s otvoreným ohňom v objekte jazera je prísne zakázané.

15) Doniesť rybu, alebo iného vodného živočícha, do vody jazera je zakázané.

16) Používať čln alebo akékoľvek iné nehlučné plavidlo, je povolené len pre vyvážanie návnady, pokiaľ je to vopred dohovorené.

17) Prevádzkovateľ nezabezpečuje rybárom a návštevníkom ochranu majetku v objekte jazera.

18) Loviť dravce je povolené ak sú o tom vopred dohodnuté podmienky so správcom jazera.