— VNÚTORNÝ PORIADOK  —

1) Každý rybár resp. návštevník objektu jazera je povinný osobne oznámiť správcovi každý príchod a odchod do/z objektu jazera.

2) Každý rybár resp. návštevník sa môže zdržovať v objekte jazera len pri dodržiavaní tohto Prevádzkového poriadku, na základe správcom vydanej a uhradenej Povolenky a so súhlasom správcu jazera.

3) Vodiť psov do objektu jazera je zakázané.

4) Pri odchode z objektu jazera je rybár povinný odovzdať správcovi čisté lovné miesto.

5) Povolenia sa vydávajú len pre športový rybolov rybára.

6) Platným Povolením na športový rybolov je Príjmový pokladničný doklad Majer - Miloslavov s.r.o. , na ktorom je uvedené : - meno rybára/ návštevníka, výška poplatku za Povolenie s DPH, dĺžka predplateného času na rybolov ( napr.1 dochádzka=12 hodín t.j. 1 začínajúci deň 7,00 hod. alebo 1 začínajúca noc 19,00 hod., ) neskorší príchod nezlavňuje cenu Povolenky, podpis príjemcu poplatku za POVOLENKU - správca jazera.

7) Povolenky na rybolov sú platné len v príslušnom roku vydania, pre 1 rybára s vybavením do troch 3 udíc, sú neprenosné na inú osobu.

8) Povolenie pre rybolov je právoplatné výhradne pre športový rybolov spôsob chyť a pusť.

9) Doba lovenia rýb je od 1.4. do 31.10. bežného roka, ak nie je dohodnuté inak.

10) Rybár loví ryby, len z vyhradených lovných miest, miesto lovu je dohodnuté so správcom. Rezervácia miesta lovu je možná.

11) Zákaz používať olobené šnúry, olovo max do 120g. 

12) Povinná výbava rybára: 

- jednoháčiky bez protihrotu,

- dezinfekčný prostriedok

- veľký podberák

- podložka - vanička alebo korýtko!

- udica - hlavný silón na navijáku 0.35 mm, šokový silón 20-30 metrov (0.50 mm hrúbka)

13) Vodná plocha nie je verejným kúpaliskom.

14) Zakladať ohnisko, alebo iný zdroj s otvoreným ohňom v objekte jazera je prísne zakázané.

15) Doniesť rybu, alebo iného vodného živočícha, do vody jazera je zakázané.

16) Rybár je povinný mať čln na vyvážanie návnady, zdolávanie ryby z člna a oslobodenie ryby uviaznutej v teréne pod vodou.  

17) Prevádzkovateľ nezabezpečuje rybárom a návštevníkom ochranu majetku v objekte jazera.

18) Loviť dravce je povolené ak sú o tom vopred dohodnuté podmienky so správcom jazera.

19) Zákaz fotenia a nakrúcania rýb na brehu! Dovoľuje sa iba nad vodou! 

20) Zákaz užívania alkoholických nápojov v celom objekte jazera. Pri porušení ktoréhokoľvek z vyššie uvedených pravidiel bude rybár vyvedený z objektu, bez nároku na vrátenie uhradeného poplatku a predplatených vstupov.